Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Symposium Parkstad

Artikel 1 - Algemeen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Deelnemer: De (rechts)persoon die een overeenkomst met organisator aangaat door inschrijving voor door organisator georganiseerde nascholingsdag cq cursus.
2. Organisator: Stichting Symposium Parkstad

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn door organisator opgesteld teneinde te worden opgenomen in alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende evenementen die door organisator worden georganiseerd.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en organisator, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de deelnemer zich als bezoeker van een door organisator te organiseren nascholingsdag aanmeldt. De organisator zal de deelnemer een bevestiging van deelname toekomen, die is gebaseerd op de ten tijde daarvan door deelnemer aan organisator verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Nadat de door organisator georganiseerde nascholingsdag/cursus waarvoor deelnemer(s) zich aangemeld heeft / hebben plaatsgehad, wordt de overeenkomst geacht te eindigen.

Artikel 4 - Terbeschikkingstelling van informatie door de deelnemer
1. De deelnemer is gehouden alle gegevens, welke organisator overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan te leveren.
2. Informatie die door de deelnemer gedeeld wordt met de organisator of onder verantwoordelijkheid van de organisator handelende derden, zal met strikte vertrouwelijkheid worden behandeld.


Artikel 5 – Betaling
1. Na inschrijving geldt een bedenktijd van 7 werkdagen. In deze periode mag de deelnemer de inschrijving volledig kosteloos annuleren.
2. Betaling door deelnemer dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten gunste van een door organisator aan te wijzen bankrekening.
3. Indien deelnemer niet binnen de onder 5.1 genoemde termijn heeft betaald, is organisator gerechtigd, nadat hij deelnemer ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van organisator, vanaf de vervaldag deelnemer de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die organisator maakt als gevolg van de niet-nakoming door deelnemer van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van deelnemer.

Artikel 6 - Klachten
1. Klachten dienen schriftelijk binnen 30 dagen na het ontstaan van de klacht kenbaar te worden gemaakt bij organisator.
2. Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van deelnemer niet op.
3. Binnen één week wordt een ontvangstbevestiging verstuurd waarin ook de afhandeltermijn wordt vermeld. Deze afhandeltermijn is altijd binnen twee weken.
4. Stichting Symposium Parkstad beoordeelt de klacht en informeert de klager over het ingenomen standpunt of de geboden oplossing.
5. Indien deze oplossing voor de klager niet voldoende is zal zonder verder vraag of procedure binnen 14 dagen het inschrijfgeld worden teruggestort.
6. De klachtenprocedure sluit niet uit dat klager zich tot de burgerlijke rechter kan wenden.

Artikel 7 - Annulering
1. Deelnemer en organisator kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.
2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
3. Het is deelnemer toegestaan de overeenkomst te doen overgaan op een andere (rechts)persoon, zonder dat organisator daarvoor bij deelnemer meerkosten in rekening zal brengen.
4. In het geval van eenzijdige opzegging van de kant van organisator, heeft deelnemer recht op volledige restitutie binnen 14 dagen van door hem / haar aan organisator gedane betalingen ten behoeve van de geannuleerde overeenkomst.
5. In het geval van eenzijdige opzegging van de kant van deelnemer, zal organisator door deelnemer aan organisator gedane betalingen ten behoeve van de geannuleerde overeenkomst restitueren binnen 14 dagen. Het restitutiebedrag zal met 35 euro administratiekosten worden verminderd wanneer deelnemer meer dan 30 dagen voor aanvang van het evenement waarvoor hij / zij zich heeft aangemeld aan organisator kennis geeft van annulering.
6. Wanneer deelnemer minder dan 30 dagen voor aanvang van het evenement waarvoor hij / zij zich heeft aangemeld aan organisator kennis geeft van annulering, dan is deelnemer het volledige factuurbedrag verschuldigd aan organisator.
7. Organisator behoudt zich het recht voor om delen van het programma van het evenement waarvoor deelnemer zich heeft ingeschreven te wijzigen, voor zover deze wijzigingen redelijk en billijk geacht kunnen worden.
8. De nascholingsdag zal doorgaan bij een minimaal aantal deelnemers van 50.

Mocht de nascholing niet door kunnen gaan door overmacht dan worden de deelnemers hiervan
binnen twee dagen op de hoogte
gesteld en worden de deelnamekosten binnen twee weken teruggestort.
9. In geval van een wijziging, zoals genoemd in artikel 7.7 van deze algemene
voorwaarden, kan deelnemer geen aanspraak maken op restitutie van betaling aan
organisator.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid
1. Deelnemer wordt geacht passend verzekerd te zijn tegen Wettelijke Aansprakelijkheids- en ziektekosten
2. Organisator is niet aansprakelijk voor calamiteiten, schade, ongevallen en de daaruit volgende gevolgschade, wanneer deze veroorzaakt of mogelijk gemaakt zijn door het handelen of verzuimen te handelen van derden.
3. Organisator is niet aansprakelijk voor schade, aan deelnemer of derden toegebracht, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: Gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongeval van de bij de uitvoering van het evenement betrokken personen, handelend namens of vanwege organisator (zonder dat adequate vervanging op korte termijn mogelijk is), brand, storingen aan en verlies van apparaten en hulpmiddelen.
4. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van organisator tot uitvoering van het evenement ten behoeve waarvan deelnemer de overeenkomst is aangegaan, opgeschort.
5. Wanneer overmacht de uitvoering van het evenement ten behoeve waarvan deelnemer de overeenkomst is aangegaan geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
6. De eigendom en het copyright van de aan deelnemers verstrekte informatie ligt bij Symposium Parkstad.

Artikel 9 - Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen deelnemer en organisator waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen deelnemer en organisator, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin organisator zijn woonplaats heeft.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn deelnemer en organisator bevoegd om geschillen door minnelijk overleg op te lossen of aan een college voor geschillen voor te leggen.